Regulamin

Regulamin Polskiej Ligi Jeździeckiej (PLJ) i Drużynowego Pucharu Polski 
w skokach przez przeszkody (sezon 2023)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem cyklu Polskiej Ligi Jeździeckiej (dalej PLJ) i Drużynowego Pucharu Polski (dalej DPP) jest Polski Związek Jeździecki (dalej PZJ).

1.2. Cykl PLJ składa się z maksymalnie 9 zawodów kwalifikacyjnych oraz zawodów finałowych.

1.3. W rankingu PLJ klasyfikowani są zawodnicy polscy oraz zawodnicy rezydenci - nieposiadający obywatelstwa polskiego, żyjący na terenie Polski oraz posiadający licencję PZJ.

1.4. Definicje:

1.4.1. Konkurs kwalifikacyjny PLJ – każdy z maksymalnie 9 konkursów danej kategorii, rozegrany podczas zawodów ogólnopolskich (ZO1* lub ZO2*) zaliczanych do cyklu PLJ.

1.4.2. Zawody finałowe PLJ – ostatnie z zawodów cyklu PLJ, podczas których rozgrywane są konkursy półfinałowe i finałowe poszczególnych kategorii.

1.4.3. Klasyfikacja PLJ – rankingi zawodników i drużyn po każdym konkursie kwalifikacyjnym.

1.4.4. Klasyfikacja PLJ przed zawodami finałowymi – rankingi zawodników i drużyn po zakończeniu konkursów kwalifikacyjnych.

1.4.5. Klasyfikacja końcowa PLJ – rankingi zawodników i drużyn w każdej kategorii po konkursach finałowych.

1.4.6. Organizatorzy zawodów cyklu PLJ – podmioty organizujące zawody ogólnopolskie (ZO1*, ZO2*), podczas których rozgrywane są konkursy kwalifikacyjne PLJ oraz organizator zawodów finałowych PLJ.

1.4.7. Punkty bonifikacyjne – punkty przyznawane uprawnionym zawodnikom, za zajęcie poszczególnych miejsc w konkursach danej kategorii cyklu PLJ.

1.5. Kategorie:

1.5.1. Złota - na poziomie Grand Prix na ZO – konkursy o wysokości przeszkód 140 -145 cm,

1.5.2. Srebrna - na poziomie finału Średniej Rundy na ZO – konkursy o wysokości przeszkód 135 cm,

1.5.3. Brązowa - na poziomie finału Małej Rundy na ZO – konkursy o wysokości przeszkód 125 cm. W rankingu Kategorii Brązowej klasyfikowani są zawodnicy, którzy w danym sezonie nie wezmą udziału w konkursach zaliczanych do Kategorii Złotej PLJ.

W kategorii Brązowej nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy w ostatnich 3 latach (2020, 2021, 2022) lub roku bieżącym:

a) startowali w Mistrzostwach Polski / Halowych Mistrzostwach Polski Młodych Jeźdźców,

b) startowali w Mistrzostwach Polski / Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów,

c) posiadali / posiadają pierwszą (I) lub wyższą klasę sportową. Jeśli zawodnik w trakcie trwania rozgrywek cyklu PLJ wykona normę wynikową na pierwszą (I) klasę sportową, może dokończyć rywalizację w Rundzie Brązowej.

Jeśli zawodnik, który jest sklasyfikowany w rankingu Kategorii Brązowej, weźmie udział w konkursie zaliczanym do Kategorii Złotej PLJ, będzie automatycznie skreślany z rankingu Kategorii Brązowej. Zdobyte przez niego punkty nie będą przechodziły na kolejnych zawodników.

1.5.4. Młodzieżowa – konkursy o wysokości przeszkód 115 cm.

W Kategorii Młodzieżowej mogą brać udział wyłącznie zawodnicy do 15 roku życia włącznie.

1.5.5. Drużynowy Puchar Polski (DPP) – konkursy o wysokości przeszkód 120 cm.

Drużyna składa się z zawodników zrzeszonych w tym samym Klubie lub tym samym Wojewódzkim Związku Jeździeckim (WZJ). Zawodnik w sezonie, na różnych zawodach, może jednocześnie reprezentować drużyny składające się z zawodników zrzeszonych w tym samym Klubie lub tym samym WZJ z zastrzeżeniem, że podczas każdych zawodów, może reprezentować tylko jedną drużynę. Klub i WZJ na każdych zawodach może wystawić tylko jedną drużynę. Drużyna może być zgłoszona, wyłącznie przez osoby upoważnione do reprezentacji WZJ albo Klubu. Zgłoszenie drużyny przez osobę nieupoważnioną, spowoduje unieważnienie wyniku uzyskanego w konkursie. Zgłoszenia drużyny należy dokonać najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem konkursu, dostarczając do Biura Zawodów formularz zgłoszeniowy, podpisany przez osobę upoważnioną odpowiednio do reprezentowania Klubu albo WZJ (wzorcowy formularz stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).

1.6. Zawody PLJ odbywają się w randze ZO1* i ZO2* z minimalną pulą nagród 35 000 Program zawodów, parametry konkursów i minimalna pula nagród poszczególnych konkursów określone są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zawody rozgrywane są w formule 3 lub 4 dniowej.

1.7. Zawody PLJ są wpisane i oznaczone w kalendarzu centralnym PZJ jako zawody cyklu PLJ.

1.8. Za prowadzenie klasyfikacji cyklu PLJ odpowiedzialny jest Polski Związek Jeździecki.

 

§ 2. KONKURSY KWALIFIKACYJNE

2.1. Konkursami kwalifikacyjnymi do PLJ w Kategorii Złotej są konkursy Grand Prix, rozgrywane na zasadach konkursu zwykłego z rozgrywką zgodnie z art. 238.2.2. W konkursie kwalifikacyjnym każdy zawodnik może startować na dwóch koniach. Drugie konie zawodników umieszczone są na początku listy startowej. Do klasyfikacji PLJ zaliczony zostanie jeden, lepszy wynik zawodnika uzyskany w danym konkursie.

2.2. Konkursami kwalifikacyjnymi w Kategorii Srebrnej są konkursy rozgrywane na zasadach konkursu zwykłego z rozgrywką zgodnie z art. 238.2.2. W konkursie kwalifikacyjnym każdy zawodnik może startować na dwóch koniach. Do klasyfikacji PLJ zaliczony zostanie jeden, lepszy wynik zawodnika uzyskany w danym konkursie. Konkurs może być rozgrywany jako konkurs z natychmiastową rozgrywką. Jeśli propozycje zawodów dopuszczają start zawodnika na więcej niż dwóch koniach, zawodnik zobowiązany jest wskazać komisji sędziowskiej, najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem konkursu, dwa konie, których wyniki będą mogły być zaliczane do klasyfikacji PLJ.

2.3. Konkursami kwalifikacyjnymi w Kategorii Brązowej są konkursy rozgrywane na zasadach konkursu dwufazowego zgodnie z 274.1.5.3. W konkursie kwalifikacyjnym każdy zawodnik może startować na dwóch koniach. Do klasyfikacji PLJ zaliczony zostanie jeden, lepszy wynik zawodnika w konkursie. W konkursie mogą brać udział również zawodnicy, których wyniki nie będą zaliczane do rankingu PLJ. Jeśli propozycje zawodów dopuszczają start zawodnika na więcej niż dwóch koniach, zawodnik zobowiązany jest wskazać komisji sędziowskiej, najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem konkursu, dwa konie, których wyniki będą mogły być zaliczane do klasyfikacji PLJ.

2.4. Konkursami kwalifikacyjnymi Kategorii Młodzieżowej są konkursy rozgrywane na zasadach konkursu dwufazowego zgodnie z 274.1.5.3. W konkursie kwalifikacyjnym każdy zawodnik może startować na dwóch koniach. Do klasyfikacji PLJ zaliczony zostanie jeden, lepszy wynik zawodnika uzyskany w danym konkursie. W konkursach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy do 15 roku życia włącznie.

2.5. Konkursami kwalifikacyjnymi DPP są konkursy o wysokości przeszkód 120 cm, rozgrywane na zasadach konkursu zwykłego z rozgrywką zgodnie z art. 238.2.2. Drużyny składają się z 3 lub 4 zawodników. Wynikiem drużyny jest suma najlepszych trzech wyników zawodników danej drużyny. W przypadku równej ilości punktów karnych drużyn na miejscu pierwszym po przebiegu podstawowym, o zwycięstwie zdecyduje rozgrywka na zasadach konkursu zwykłego, w której weźmie udział po jednym zawodniku z każdej drużyny, wytypowanym przez jego drużynę. Pozostałe drużyny sklasyfikowane zostaną według sumy punktów karnych i czasów przebiegu podstawowego.

2.6. Kwalifikacje do konkursów zaliczanych do PLJ, muszą być zgodne z obowiązującymi Przepisami Konkurencji Skoki Przez Przeszkody i Propozycjami zawodów.

2.7. W konkursach kwalifikacyjnych zawodnicy i drużyny startują w kolejności ustalonej w drodze losowania.

2.8. Punkty bonifikacyjne do rankingu PLJ przyznawane są zgodnie z Tabelami ujętymi w punkcie 2.8.1. i 2.8.2. Punkty przyznawane są za zajęcie jednego, lepszego miejsca zawodnika w konkursie. Jeśli zawodnik zajmie więcej niż jedno miejsce, za które przyznawane są punkty bonifikacyjne, to punkty za kolejne miejsca przyznawane są kolejnemu zawodnikowi w konkursie.

2.8.1. Konkursy indywidualne:

Miejsce

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Punkty

20

17

15

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

2

1

1

1

1

 

2.8.2. Konkurs drużynowy:

Miejsce

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Punkty

10

8

6

4

2

1

 § 3. ZAWODY FINAŁOWE

3.1. Klasyfikacja zawodników przed zawodami finałowymi tworzona jest na podstawie rozegranych konkursów kwalifikacyjnych. Każdemu zawodnikowi i każdej drużynie zalicza się pięć (5) najlepszych wyników z rozegranych konkursów kwalifikacyjnych.

3.2. W zawodach finałowych punkty do klasyfikacji będą przyznawane każdej drużynie i każdemu zawodnikowi, który w konkursach kwalifikacyjnych danej kategorii zdobył co najmniej 1 punkt bonifikacyjny.

3.3. W zawodach finałowych każdy zawodnik może startować na dwóch koniach w każdej kategorii. Do klasyfikacji zawsze zaliczony zostanie jeden, lepszy wynik zawodnika w danym konkursie.

3.4. Zawody finałowe w kategoriach indywidulanych składają się z konkursu półfinałowego i konkursu finałowego. W DPP w zawodach finałowych rozgrywany jest tylko konkurs finałowy.

3.5. W konkursie półfinałowym i finałowym zawodnicy startują w kolejności odwrotnej do zajmowanych miejsc w bieżącym rankingu PLJ. Drugie konie zawodników umieszczone są na początku listy startowej.

3.6. Konkurs półfinałowy każdej kategorii rozgrywany jest pierwszego lub drugiego dnia zawodów finałowych, zgodnie z art. 238.2.1 i z wysokością przeszkód taką jak w konkursach kwalifikacyjnych. Punkty bonifikacyjne do rankingu PLJ w ramach konkursów półfinałowych, przyznawane są na zasadach jak w ramach konkursów kwalifikacyjnych.

3.7. Konkursy finałowe rozgrywane są na tych samych zasadach co konkursy kwalifikacyjne. Punkty bonifikacyjne do rankingu PLJ w ramach konkursu finałowego, przyznawane są na zasadach określonych w § 2 punkt 2.8 z mnożnikiem x 1,5.

3.8. W zawodach finałowych mogą brać udział również zawodnicy, których wyniki nie będą zaliczane do klasyfikacji PLJ. Zawodnicy sklasyfikowani w rankingu danej kategorii PLJ, muszą być oznaczeni na listach startowych i wynikach.

3.9. W kategoriach indywidualnych po konkursie półfinałowym i finałowym tworzony jest ranking, w którym wszystkim zawodnikom do punktów zgromadzonych w konkursach kwalifikacyjnych (zgodnie z §3 pkt. 3.1) dodane zostaną punkty bonifikacyjne zdobyte przez nich w konkursie półfinałowym i konkursie finałowym. W przypadku uzyskania przez zawodników równej liczby punktów bonifikacyjnych po konkursie finałowym, o zajętym miejscu zdecyduje lepszy wynik zawodnika uzyskany w konkursie finałowym.

3.10. W DPP po konkursie finałowym tworzony jest ranking końcowy, w którym wszystkim drużynom do punktów zgromadzonych w konkursach kwalifikacyjnych, dodane zostaną punkty bonifikacyjne zdobyte w konkursie finałowym. W przypadku uzyskania przez drużyny równej liczby punktów bonifikacyjnych po konkursie finałowym, o zajętym miejscu zdecyduje lepszy wynik drużyny uzyskany w konkursie finałowym.

 § 4. ORGANIZACJA, FINANSOWANIE, NAGRODY ZA KLASYFIKACJĘ ŁĄCZNĄ

4.1. Organizatorzy zawodów zobowiązani są do przeprowadzenia i sfinansowania zawodów kwalifikacyjnych lub finałowych w ramach cyklu PLJ, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z postanowieniami zawartej z PZJ umowy o organizację zawodów cyklu PLJ.

4.2. PZJ zobowiązany jest do pokrycia kosztów nagród finansowych za klasyfikację końcową oraz zapewnienia nagród honorowych dla najlepszych zawodników klasyfikacji końcowej w kategoriach indywidualnych PLJ i drużyn klasyfikacji końcowej DPP.

4.3. W przypadkach skutkujących niemożnością rozegrania któregokolwiek z półfinałów czy finałów, punkty przyznawane są na podstawie rozegranych konkursów, a klasyfikacja końcowa jest określana na podstawie wcześniej przyznanych punktów.

4.4. Prawo ostatecznej interpretacji oraz podejmowania decyzji w kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem należy do Polskiego Związku Jeździeckiego.

Sponsorzy Polskiej Ligi Jeździeckiej

Sponsor strategiczny

Image