Formularz zgłoszeniowy

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Image

Regulamin programu wolontariat Finału Polskiej Ligi Jeździeckiej 2020

Idea Wolontariatu

Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa.  

Udział w Programie Wolontariatu Finału Polskiej Ligi Jeździeckiej 2020 to niepowtarzalna okazja do uczestniczenia i bycia częścią wielkiej imprezy jeździeckiej, którą bez wątpienia jest Finał Polskiej Ligi Jeździeckiej.  Wolontariat to przede wszystkim niebywała okazja do zdobycia doświadczenia, sprawdzenia swoich umiejętności oraz dzielenia się wspólną pasją, jaką są konie. 

Wolontariat to odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań, niełatwa praca i wspólny sukces. Zaangażowanie jakim wykażą się nasi wolontariusze będzie wpływało na wizerunek organizatora, który zostanie w pamięci zawodników, kibiców i mediów. 

Prawa i obowiązki wolontariusza

Wolontariusz zawodów Finału PLJ 2020 powinien być otwarty oraz pozytywnie nastawiony do ludzi, a w swojej pracy powinien wykazywać się łatwością w nawiązywaniu kontaktów, chęcią pomocy oraz pewnym i zdecydowanym działaniem. 

Kultura osobista wolontariusza, postawa oraz zachowanie powinny być przykładem dobrego wychowania. Wolontariusze pełnią rolę gospodarza, dlatego wymagana jest punktualność oraz schludny wygląd.

Prawa wolontariusza Finału PLJ 2020:
 1. Wolontariusz ma prawo do zawarcia pisemnej umowy z organizatorem. 
 2. Wolontariusz ma prawo do uzyskania pisemnego zaświadczenia o współpracy wraz z opisem wykonywanych przez niego zadań́ oraz zdobytych w ten sposób umiejętności. 
 3. Wolontariusz może poprosić́ o wydanie referencji.
 4. Wolontariusz powinien zostać́ poinformowany o związanym z wykonywanymi świadczeniami ryzyku oraz o swoich prawach i obowiązkach.
 5. Warunki pracy wolontariusza powinny odpowiadać́ przepisom BHP, a w przypadkach koniecznych powinien on zostać́ wyposażony w niezbędne środki ochrony osobistej.
Obowiązki wolontariusza Finału PLJ 2020: 
 1. Wolontariusz zobowiązany jest do starannego i sumiennego wypełniania swoich obowiązków.
 2. Wolontariusz zobowiązany jest do należytego dbania o powierzony mu sprzęt.
 3. Wolontariusz ponosi odpowiedzialność́ za poczynione przez siebie szkody.

Zakres obowiązków Wolontariusza

 • Przygotowanie imprezy:
  • prace dekoracyjne i porządkowe na parkurze (ustawianie kwiatów, drzewek, innych elementów dekoracyjnych, grabienie, utrzymanie czystości przeszkód),
  • przygotowanie stajni dla koni (opisanie boksów i stajni),
  • znakowanie dojazdów (oznakowanie dróg dojazdowych, ewakuacyjnych),
 • Obsługa zawodników i osób oficjalnych w biurze zawodów (przygotowanie akredytacji Sponsorzy, Jeźdźcy, Prasa, Goście VIP),
 • Obsługa przedstawicieli mediów,
 • Obsługa punktów informacyjnych dla publiczności, obsługa recepcji VIP,
 • Obsługa stajni (obsługa zawodników, prace porządkowe),
 • Obsługa rozprężani i placów treningowych (asystowanie stewardom),
 • Obsługa parkingów (dla ciężarówek, dla wystawców, gości),
 • Zabezpieczenia przejść dla publiczności i przejść dla zawodników, 
 • Asystowanie sędziom, 
 • Obsługa parkuru (podnoszenie drągów, noszenie napojów, poprawianie dekoracji, wpuszczanie koni na parkur),
 • Przeprowadzanie ankiet wśród publiczności, 
 • Obsługa transportu oficjeli i VIP-ów,
 • Oraz inne niewymienione.

Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania zadań

 1. Wolontariuszu, w trakcie wykonywania zadań zachowaj należytą ostrożność.
 2. Zapoznaj się wcześniej ze swoim stanowiskiem pracy, potencjalnymi zagrożeniami i niedogodnościami. Sprawdź, gdzie jest najbliższa apteczka, bieżąca woda, toaleta oraz drogi ewakuacyjne. 
 3. Jeżeli korzystasz w pracy z urządzeń lub maszyn to przed użyciem zapoznaj się z ich instrukcją obsługi. W przypadku zagrożenia zdrowia i życia zawiadom służby bezpieczeństwa i/lub opieki medycznej. Powiadom też o tym Koordynatora Programu. Zadbaj o własne bezpieczeństwo. Pomóż innym, a w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy.
 4. Dbaj o otaczające Was środowisko. 

Sprawy porządkowe

 1. Prace i zadnia podczas Programu Wolontariatu przydzielane są̨ na podstawie ankiet wypełnionych przez osoby zgłaszające się̨ do Programu Wolontariatu oraz na podstawie posiadanego doświadczenia.
 2. Podczas Programu Wolontariatu każdy wolontariusz zobowiązany jest do codziennego noszenia odzieży przekazanej przez Organizatora. 
 3. Wszelkie kwestie organizacyjne należy konsultować z Koordynatorem Programu Wolontariatu Finał PLJ 2020.
 4. W przypadku skarg ze strony przedstawicieli Organizatora i obsługi zawodów na wykonywanie powierzonych przez Koordynatora zadń lub niewłaściwe zachowanie Wolontariusz może zostać wykreślony z Programu Wolontariatu i usunięty z terenu zawodów. 
 5. Organizator zapewnia koszulkę wolontariusza oraz trzy posiłki dziennie. 
 6. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu. 
 7. Wszelkie zapytania należy kierować́ na adres e-mailowy: plj2020@vln.com.pl

Zgłoszenia 

 • Zgłoszenia do Programu Wolontariatu PLJ 2020 należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na oficjalnej stronie plj.pzj.pl.
 • Wolontariuszem może zostać́ tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia. 
 • Organizator może odstąpić od wymogu pełnoletniości w sytuacji, gdy: 
  • niepełnoletnia osoba bierze udział w Programie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna 
  • niepełnoletnia osoba bierze udział w programie pod opieką innej pełnoletniej osoby
   i posiada pisemną zgodę̨ rodziców lub opiekunów prawych
 • Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia do Programu Wolontariatu. 
 • Każda osoba zakwalifikowana do Programu Wolontariat jest zobowiązana do poinformowania Organizatora, o przewlekłych chorobach, na które cierpi oraz lekach które zażywa na stałe.
 • Każda osoba zgłaszająca się̨ do programu Wolontariat PLJ 2020 bierze w nim udział na własną odpowiedzialność́. 
 • Osoba zgłaszająca się̨ wyraża zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).
 • Zadeklarowane w zgłoszeniu dni przyjazdu i wyjazdu są̨ wiążące, a wszelkie ewentualne zmiany wymagają̨ poinformowania Koordynatora Programu Wolontariatu. 
 • Przyjazd lub wyjazd, bez wcześniejszego ustalenia z Organizatorem, w terminach innych niż̇ określone przez Organizatora może skutkować́ wykreśleniem z Programu Wolontariatu.