Regulamin Polskiej Ligi Jeździeckiej (PLJ) i Drużynowego Pucharu Polski 
w skokach przez przeszkody (sezon 2021) aktualizacja 12.04.2021

§ 1.
Postanowienia ogólne:


1. Organizacja.
1.1. Organizatorem cyklu Polskiej Ligi Jeździeckiej (dalej PLJ) i Drużynowego Pucharu Polski (dalej DPP) jest Polski Związek Jeździecki (dalej PZJ) a jej koordynatorem VLN Adamus Spółka Jawna (dalej Koordynator).
1.2. Cykl PLJ składa się z 7-9 zawodów kwalifikacyjnych oraz zawodów finałowych.
1.3. Do organizacji zawodów uprawniony jest każdy organizator zawodów w konkurencji skoki przez przeszkody, który:
- podpisze z Koordynatorem stosowną umowę na organizację zawodów kwalifikacyjnych;
- zobowiąże się do unikania jakichkolwiek działań na szkodę Polskiej Ligi Jeździeckiej;
- wpłaci kwotę 15 000 zł na poczet puli nagród finałowych PLJ do dnia 31 października 2020r. Koordynator zastrzega sobie prawo unieważnienia umowy na organizację zawodów cyklu i powołanie nowego organizatora w przypadku niespełnienia tego warunku;
- wypełni formalności związane z wpisem do kalendarza centralnego PZJ dla zagwarantowania możliwości organizacji zawodów. Zawody PLJ muszą być wpisane
i oznaczone w kalendarzu PZJ jako zawody cyklu PLJ;
- zagwarantuje minimalną pulę nagród w wysokości 35 000 zł wyłącznie na konkursy rundy Małej, Średniej, Dużej i konkurs drużynowy, które muszą być rozgrywane przez minimum 3 dni zawodów kwalifikacyjnych.


2. Klasyfikacja.
2.1. Klasyfikacja cyklu prowadzona jest oddzielnie w 4 kategoriach:
- Brązowej;
- Srebrnej;
- Złotej;
- Drużynowej;
na podstawie punktów zdobywanych podczas zawodów kwalifikacyjnych i finałowych.
2.2. W przypadku rozegrania 7 zawodów kwalifikacyjnych pod uwagę będą brane wyniki
z 4 najlepszych zawodów; w przypadku rozegrania 8 zawodów kwalifikacyjnych pod uwagę będzie branych 5 najlepszych wyników; w przypadku rozegrania 9 zawodów kwalifikacyjnych pod uwagę będzie branych 6 wyników.
2.3. W wyjątkowych przypadkach można odwołać maksymalne dwa z zaplanowanych na dany sezon zawodów kwalifikacyjnych.
2.4. Za prowadzenie klasyfikacji cyklu PLJ, na podstawie wyników osiągniętych w zawodach kwalifikacyjnych, odpowiedzialny jest Koordynator. Koordynator zobowiązuje się do przesłania do PZJ kompletnej klasyfikacji po każdych zawodach kwalifikacyjnych.
2.5. Za prowadzenie klasyfikacji w zawodach finałowych odpowiedzialny jest organizator zawodów finałowych na podstawie zatwierdzonej przez PZJ dotychczasowej klasyfikacji łącznej.

3. Punkty rankingowe.
3.1. Punkty do rankingu zdobywają podczas zawodów cyklu PLJ wyłącznie zawodnicy polscy (zrzeszeni i bez przynależności klubowej) oraz zawodnicy zagraniczni zrzeszeni w polskich klubach w okresie od pierwszych do ostatnich zawodów cyklu.
3.2. Punkty do klasyfikacji DPP zdobywają drużyny reprezentujące klub lub WZJ (maksymalnie po 1 zespole), zgłaszane każdorazowo przed konkursem drużynowym przez trenera drużyny/osobę upoważnioną przez dany WZJ.
3.3. Maksymalna liczba członków zespołu reprezentująca klub/WZJ to 10 zawodników, którzy mogą być zgłaszani do ostatniego dnia przed zawodami finałowymi.
3.4. Na danych zawodach kwalifikacyjnych mogą reprezentować klub/WZJ min. 3- maks. 4 członków klubu/WZJ-tu.
3.5. Zgłoszenie członków zespołu reprezentującego WZJ może być dokonane wyłącznie na podstawie pisemnej/mailowej zgody Zarządu WZJ, przekazanej koordynatorowi PLJ przed zawodami, w których członek zespołu startuje po raz pierwszy w ramach DPP.
3.6. Zmiana barw klubowych lub WZJ powoduje, że zawodnik nie może dalej reprezentować innego klubu/WZJ-tu w kolejnych zawodach cyklu PLJ.

§ 2.
Zawody kwalifikacyjne:


1. Organizacja.
1.1. Kwalifikacje PLJ muszą być rozgrywane w ramach 3- lub 4-dniowych zawodów, w randze ZO1*/CSN1*.
1.2. Konkursy Średniej i Dużej Rundy, będącymi konkursami kategorii Srebrnej
i Złotej, muszą być rozgrywane ostatniego dnia zawodów. Planowanie rozegrania pozostałych konkursów leży w gestii Organizatora. Konkurs Drużynowy nie może być rozegrany ostatniego dnia.
1.3. Podczas zawodów kwalifikacyjnych dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowych konkursów, a także rundę młodych koni jednakże musi być przeznaczona na ten cel dodatkowa pula nagród pieniężnych.
1.4. Konkursy podczas zawodów kwalifikacyjnych PLJ w kategoriach Brązowej/Srebrnej/Złotej
i DPP rozgrywane są wg następującego schematu:

Lp.

Klasa konkursu

Art.

Rodzaj konkursu

Wys.

pula

I

II

III

IV

V

VI

VII

VII

25%


Dzień I

1

K. Brązowa

Art.274.1.5.3

II-fazowy

 

1250

400

300

150

100

100

50

50

50

50

2

K. Srebrna

Art.238.2.1

zwykły

 

2100

600

450

350

200

150

100

100

100

50

3

K. Złota

Art.274.1.5.3

II-fazowy

 

3100

900

650

450

300

200

200

200

100

100

4

K. DPP

Art.238.2.1

zwykły

130

5100

2600

1500

1000

           


Dzień II

5

K. Brązowa

Art.238.2.1

zwykły

 

1250

400

300

150

100

100

50

50

50

50

6

K. Srebrna

Art.274.1.5.3

II-fazowy

 

2100

600

450

350

200

150

100

100

100

50

7

K. Złota

Art.238.2.1

zwykły

 

3100

900

650

450

300

200

200

200

100

100

 

Dzień III

8

K. Brązowa N finał - PLJ

Art.274.1.5.3

II-fazowy

120

3000

1000

600

400

300

200

200

150

100

50

9

K. Srebrna C finał - PLJ

Art.238.2.2

z rozgr.

130

5000

1500

1000

700

600

500

300

200

100

100

10

K. Złota CC  finał - PLJ

Art.273.2.2.2.2 & 273.3.4.1

II-nawr.

140

9000

3500

2000

1000

800

550

500

300

200

150


Suma 35.000 zł


1.5. W 2-gim nawrocie Rundy Złotej - Grand Prix może wystartować 10 zawodników z I-nawrotu oraz wszyscy z wynikiem 0 pkt (art. 273.2.2.2.2).


2. Ranking
2.1. Punktacja do PLJ w zawodach kwalifikacyjnych – klasyfikacja indywidualna.
W zawodach kwalifikacyjnych w kategoriach Złotej, Srebrnej, Brązowej zawodnicy zdobywają punkty 

M-ce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Pkt do PLJ

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

2.2. Punktacja do PLJ w zawodach kwalifikacyjnych – klasyfikacja drużynowa.
W zawodach kwalifikacyjnych w kategorii drużynowej drużyny zdobywają punkty bonifikacyjne wg poniższej tabeli:

Miejsce

1

2

3

4

5

Punkty do PLJ

5

4

3

2

1

 

3. Uczestnictwo.
3.1. W kategorii Brązowej punkty zdobywają tylko zawodnicy, którzy posiadają uprawnienia
III lub II stopnia i nie startują w rundzie Złotej. Liczą się uprawnienia zawodnika w dniu poprzedzającym zawody kwalifikacyjne.
3.2. Każdy zawodnik w konkursie kwalifikacyjnym może wystartować na dwóch koniach. Do klasyfikacji PLJ będzie brany pod uwagę lepszy wynik uzyskany w konkursie, natomiast nagrody finansowe zostaną podzielone między wszystkie pary zgodnie z wynikami konkursu. W przypadku startu w konkursie na większej ilości koni zawodnik przed rozpoczęciem konkursu musi podać konie, których wyniki będą liczone do klasyfikacji PLJ. Niespełnienie tego warunku spowoduje pominiecie wyników zawodnika przy klasyfikacji PLJ.
3.3. Konkursy kwalifikacyjne DPP:
3.3.1. W konkursie startują 3 lub 4 osobowe drużyny.
3.3.2. Do wyniku drużyny liczą się trzy najlepsze wyniki, będące sumą punktów karnych
z przejazdów członków drużyny. W przypadku wyników ex aequo na pierwszym miejscu, zwycięski zespół wyłoni rozgrywka na punkty i czas, do której przystąpi wytypowany przez drużynę jeden z zawodników.
3.3.3. Jeżeli jeden z członków 3-osobowej drużyny nie ukończy swojego przejazdu, cała drużyna jest eliminowana z klasyfikacji konkursu.
3.3.4. O kolejności startów drużyn decyduje losowanie. O kolejności startów poszczególnych zawodników w drużynie decyduje trener drużyny i podaje tę informację przed rozpoczęciem konkursu. W przypadku braku decyzji trenera kolejność startu zawodników w drużynie zostanie wylosowana.
3.4. Poza kwalifikacją konia do Finału Dużej Rundy – Grand Prix wg Art. 261.6 Przepisów dla konkurencji skoków przez przeszkody, w konkursach rankingowych cyklu PLJ nie obowiązują żadne inne dodatkowe wymogi kwalifikacyjne. Jednak, aby zawodnik otrzymał punkty rankingowe, musi ukończyć przynajmniej dwa z trzech konkursów na poziomie rundy odpowiedniej dla danej kategorii.

§ 3.
Zawody finałowe:


1. Organizacja.
1.1. Zawody finałowe PLJ rozgrywane są w randze 3-4 dniowych ZO2*/CSN2*.
1.2. Konkursy finałowe dla kategorii indywidualnych rozgrywane są w formule:2 półfinałów oraz finału w ostatnim dniu.
1.3. W kategorii drużynowej rozgrywany jest jeden konkurs finałowy jako konkurs zwykły
z rozgrywką wg art. 238.2.2.
1.4. Konkursy, w których zawodnicy zdobywają punkty rankingowe rozgrywane są wg następującego schematu:

Lp.

Klasa konkursu

Art.

Rodzaj

Wys.

pula

I

II

III

IV

V

VI

VII

VII

25%


Dzień I

1

R. Brązowa N

Art.274.1.5.3

II-faz.

120

2000

650

400

300

200

100

100

100

100

50

2

R. Srebrna C

Art.238.2.1

zwykły

130

2500

800

550

350

250

200

100

100

100

50

3

R. Złota CC

Art.274.1.5.3

II-faz.

140

4500

1300

1000

700

500

350

250

200

100

100

4

R. DPP

Art.238.2.1

zwykły

130

6000

3000

1750

1250

           


Dzień II

5

R. Brązowa N

Art.238.2.1

zwykły

120

2000

650

400

300

200

100

100

100

100

50

6

R. Srebrna C

Art.274.1.5.3

dwufazowy

130

2500

800

550

350

250

200

100

100

100

50

7

R. Złota CC

Art.238.2.1

zwykły

140

4500

1300

1000

700

500

350

250

200

100

100

 

Dzień III

8

R. Brązowa N1 PLJ

Art.273.2.2.2.2 & 273.3.4.1

II-nawr

125

4000

1250

850

600

450

350

200

150

100

50

9

R. Srebrna C1PLJ

Art.273.2.2.2.2 & 273.3.4.1

II-nawr

135

6000

1650

1150

850

700

550

450

350

200

100

10

R. Złota CC1 PLJ

Art.273.2.2.2.2 & 273.3.4.1

II-nawr

145

16000

5600

3600

2600

1650

950

650

450

300

200


Suma 50.000 zł


2. Ranking
2.1. Punkty rankingowe w kategoriach indywidualnych przydzielane są wg poniższego schematu:

M-ce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

I półfinał

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

II półfinał

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Finał

40

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

 


2.2. Punkty rankingowe w kategorii drużynowej przydzielane są wg poniższego schematu

Miejsce

1

2

3

4

5

Punkty

10

8

6

4

2


3. Uczestnictwo
3.1. W kategorii Brązowej punkty zdobywają tylko zawodnicy, którzy posiadają uprawnienia III lub II stopnia i nie startują w rundzie Złotej. Liczą się uprawnienia zawodnika w dniu poprzedzającym zawody finałowe.
3.2. Kolejność startu:
3.2.1. Zawodnik może startować przez całe zawody finałowe w danej kategorii maksymalnie na tych samych 2 koniach, które musi zgłosić przed I półfinałem. W przypadku startu na więcej niż 2 koniach w konkursie, konie zgłoszone do rywalizacji ligowej wystartują jako pierwsze.
3.2.2. Kolejność startu w półfinałach jest odwrotna do aktualnie zajmowanych miejsc
w klasyfikacji łącznej /punkty będą doliczane po zakończeniu każdego konkursu zawodów finałowych/.
3.2.3. Kolejność startu w pierwszym nawrocie finału jest odwrotna do zajmowanych miejsc
w łącznej klasyfikacji PLJ po konkursach półfinałowych.
3.2.4. W konkursie finałowym zawodnik ma prawo startu tylko na jednym koniu, na którym ukończył przynajmniej jeden z półfinałów.


4. Klasyfikacja końcowa
4.1. Klasyfikacja indywidualna
4.1.1. W kategoriach indywidualnych, po każdym półfinale tworzony jest aktualny ranking,
w którym wszystkim zawodnikom do punktów zgromadzonych przed zawodami finałowymi dodaje się punkty rankingowe zdobyte w konkursach półfinałowych.
4.1.2. W przypadku równej sumy punktów rankingowych w końcowej klasyfikacji o zajętym miejscu decyduje lepsze miejsce w konkursie finałowym.
4.2. Klasyfikacja drużynowa
4.2.1. W DPP po konkursie finałowym tworzony jest ranking końcowy, w którym wszystkim drużynom do punktów zgromadzonych w konkursach kwalifikacyjnych dodaje się punkty rankingowe zdobyte w konkursie finałowym.
4.2.2. W przypadku równej sumy punktów rankingowych w końcowej klasyfikacji o zajętym miejscu decyduje lepsze miejsce w konkursie finałowym.
4.3. Zawodnicy indywidualni oraz drużyny, które zostaną sklasyfikowane na miejscach 1-3 poza nagrodami otrzymają medale, puchary, szarfy oraz derki.
4.4. Łączna pula nagród pieniężnych dla wszystkich kategorii wynosi 200 000 zł, z czego 50 000 zł przeznaczone jest na nagrody dla wszystkich uczestników w konkursach półfinałowych
i finałowego. Pozostała kwota 150 000 zł przeznaczona jest na nagrody wg klasyfikacji łącznej całego cyklu PLJ i będzie rozdystrybuowana wg poniższego schematu:

Runda

Pula

Miejsce 1

Miejsce 2

Miejsce 3

Miejsce 4

Miejsce  5

Miejsce  6

Miejsce 7

Miejsce   8

25%

Złota

86 400

32000

21000

13500

8300

4700

2700

2100

1100

1000

Srebrna

32 800

12000

6200

4800

3200

2300

1900

1200

700

500

Brązowa

17 800

6000

3700

2300

1800

1300

1100

700

500

400

DPP

13 000

7000

3500

2500

           


Suma: 150.000 zł


§ 4.
Postanowienia końcowe:


1. W przypadkach losowych, skutkujących niemożnością rozegrania któregokolwiek z półfinałów czy finałów, punkty przydzielane są na podstawie rozegranych konkursów, a klasyfikacja końcowa jest określana na bazie przydzielonych już punktów.
2. W przypadku jakichkolwiek niejasności ostateczna interpretacja regulaminu Polskiej Ligii Jeździeckiej pozostaje w gestii Koordynatora.